Medisinsk uforklarlige plager og symptomer (MUPS), Kronisk kroppslig stress-syndrom (Bodily Distress Syndrome – BDS) og Funksjonelle nevrobiologiske symptomlidelser er noen av de mer vanlige benevnelsene som brukes som samlebegrep for en rekke sykdommer eller syndromer. Til tross for stor forskningsaktivitet har man fortsatt ikke funnet entydige objektive diagnostiske kriterier eller gode medikamentelle strategier.
 

Kjenner du igjen ICPC- diagnosekoder som P75, L84, L18, N95, P02, P82, L83, L29, A04, P78 og P29? Eller ICD10-diagnosekoder som F48.0, Z73.0, F45.4, F45.8, G93,3, R51, G44,2, R52.2, R52.9, M54.2, M54.5, M 54.9, M79.1, M79.7?
Selv om en del enkeltpersoner og organisasjoner har sterke meninger om både årsakssammenhenger og behandlingsformer, kan det se ut som om den klassiske sykdomsmodellen ikke strekker til ved slike lidelser. Når denne likevel fortsatt benyttes, fører det til gjentatte runder i spesialisthelsetjenesten med leting etter en årsak som ”må finnes der”. I fortvilelsen over å ikke finnes slike årsaker, åpnes det for bruk av lindrende behandling og alternative behandlingsformer.

MEN –

 • Hva vet vi egentlig i dag om årsaksforhold og behandling som virker?
  • mot langvarige smertetilstander i muskel og skjelett-apparatet uten kjent årsak (inkl. fibromyalgi, nakkesleng, hodepine og ryggsmerter)
  • mot ulike tretthetstilstander og slitenhet (inkl. utbrenthet og CFS/ME)
 • Hva mener vi egentlig med biopsykososial forklaringsmodell og hva innebærer det i praksis å benytte en slik modell? Og bør vi ikke slutter å bruke benevnelsen psykosomatiske lidelser?
 • Kanskje må mange pasienter avfinne seg med at livet ikke tilfredsstiller WHO´s kriterier for god helse – for de fleste av oss. Men at det dreier seg om å akseptere at livet er slik – og å få hjelp til å finne gode mestringsstrategier?
 • Hva vet vi om hvor viktig trening/aktivitet og deltakelse er i disse strategiene?
   
 • Selv om vi enda ikke forstår disse tilstandene fullt ut, hvordan kan vi i fellesskap utnytte den kunnskap som foreligger på en best mulig måte?

 

Så derfor - er du ?

 • Fastlege som sliter med pasienter med langvarige smerte- og/eller tretthetstilstander, søvnvansker og avhengighet
 • Legespesialist som lurer på hvor lenge du skal utrede disse pasientene, hvor mange ganger de skal utredes og hvor mange inngrep de skal gjennomgå – fordi du fortsatt tror at det må være en strukturell forklaring på de utstrålende smertene, på lammelsene, på den invalidiserende hodepinen...
 • Fysioterapeut som lurer på hvorfor ingen av dine tilgjengelige behandlingsformer gir varig effekt
 • Psykolog eller psykiatrisk sykepleier som lurer på hva du skal gjøre for å hjelpe de samme pasientene – og hvordan du skal forholde deg til alle medisinene de står på..
 • Helsesøster som lurer på hvordan du kan hjelpe barna tilbake til stabilitet i skole og ut av sosial isolasjon
 • NAV-ansatt som lurer på hvorfor ingen i helsevesenet kan hjelpe disse brukerne slik at de gjenvinner sin arbeidsevne..
 • Ansatt i Helsedirektoratet som skal lage gode retningslinjer for behandling av de store sykdomgruppene for bedring av folkehelsen..

 

..så bør du melde deg på denne konferansen!

Under denne konferansen vil vi sette fokus på nyere teoretiske forklaringsmodeller og status i pågående forskning. Og vi vil dele praktiske erfaringer fra arbeidet med ”Gjengangerne” (stress, smerte og søvn). Vi innser at løsningen ikke er enkel (en ”quickfix”), men at utviklingen likevel gir håp om å kunne hjelpe mange videre til et bedre liv og en bedre funksjonsevne. Håp om at det faktisk finnes metoder og strategier som hjelper, men som krever at vi tenker nytt i forhold til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

Vi håper å bidra med konkrete råd om effektive virkemidler som kan hjelpe deg i din hverdag – enten du er kliniker, politiker, NAV-medarbeider eller ansatt i direktorat eller departement!

Velkommen til samarbeid!

Konferansen er godkjent av Legeforeningen som 15 tellende kurstimer til spesialiteten i allmennmedisin, ortopedi og generell kirurgi. Konferansen er videre søkt godkjent for flere spesialiteter.(herunder pediatri/psykiatri/nevrologi og indremedisin) Den er også godkjent av fysioterapiforbundet, sykepleierforbundet og ergoterapiforbundet.

 

Meeting management Logo Powered by Netovo AS